Επικοινωνήστε μαζί μας!
Πληρωμή Διδάκτρων
ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΔΙΔΚΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023 ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ 250€ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ)